สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๙๙๙ ม.๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร ๐ ๕๖๒๑ ๙๙๙๙  โทรสาร ๐ ๕๖๒๑๙๙๙๘
    อาคารสวรรค์บรรณาคารมีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล.สูง ๑ ชั้น ทรงไทยประยุกต์
โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๐ ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๑.๗๕ ล้านบาท
โดยมีเจ้าภาพในการก่อสร้าง คือ คุณสมพร อัครวงษ์ ร้านบุญสิริ จังหวัดนครสวรรค์ อุทิศถวาย พระธรรมโตรโลกาจารย์ พระธรรมคุณาภรณ์ คุณพ่อสิริ คุณแม่ลิ้นจี่ คุณแม่ทองหล่อ อัครวงษ์
    ประกอบพิธีในการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมี
พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี เจ้าคณะภาค ๔ กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาส
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายวิบูลย์ เกิดเพิ่มพูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้มีคณะสงฆ์ ข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้มาร่วมประกอบพิธีมากมาย
    และประกอบพิธีมอบถวายในเดือนในวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมี
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญมหาเถร) คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายวิบูลย์  เกิดเพิ่มพูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
อาคารสวรรค์บรรณาคาร